Jamstvo

Opće Sonyjevo europsko jamstvo

Poštovani korisniče,

Hvala vam na kupnji Sony proizvoda. Nadamo se da ćete ga koristiti sa zadovoljstvom. Ukoliko vašem proizvodu zatreba jamstveni servis, molimo obratite se prodavatelju ili članu naše mreže ovlaštenih servisa (ASN) u Europskom ekonomskom području (EEA) ili u drugim zemljama koje su odobrene ovim Jamstvom ili pripadajućim dokumentima (područje jamstva).

Ovo je jamstvo odnosi na proizvode uz koje je isporucen letak "European Guarantee Information Document"

Detaljne informacije o članovima ASN-a može pronaći, primjerice, u telefonskim imenicima, katalozima naših proizvoda i na našim internetskim stranicama.

Kako biste izbjegli nepotrebne neugodnosti, savjetujemo da prije kontaktiranja jamstvenog servisa pažljivo pročitate upute za uporabu proizvoda.

Vaše Jamstvo

Ovo Jamstvo primjenjuje se na vaš Sony proizvod ukoliko je tako navedeno u letcima koji su isporučeni uz vaš proizvod, pod uvjetom da je proizvod kupljen unutar područja jamstva.

Ovim Jamstvom tvrtka Sony jamči da proizvod neće imati nikakve nedostatke vezane za materijale i način izrade na datum izvorne kupnje u trajanju od JEDNE GODINE od tog datuma.

Tvrtka Sony koja pruža i koja će poštovati ovo Jamstvo navedena je u ovom Jamstvu ili u pripadajućim letcima pod zemljom u kojoj potražujete jamstveni servis.

Ukoliko se unutar jamstvenog perioda utvrdi da je proizvod neispravan (na datum izvorne kupnje) uslijed neprikladnih materijala ili načina izrade, Sony ili član ASN-a u području jamstva će, bez naknade za rad ili dijelove, popraviti ili (prema nahođenju tvrtke Sony) zamijeniti proizvod ili njegove neispravne dijelove podložno odredbama i niže navedenim ograničenjima.

Sony ili članovi ASN-a mogu zamijeniti neispravne proizvode ili dijelove novim ili popravljenim proizvodima ili dijelovima. Svi zamijenjeni proizvodi i dijelovi postaju vlasništvo tvrtke Sony.

Odredbe

1. Jamstveni servis bit će pružen samo ako uz neispravan proizvod predočite originalnu fakturu ili račun (koji sadrži datum kupnje, naziv modela i ime prodavatelja) unutar jamstvenog perioda. Sony i članovi ASN-a mogu odbiti besplatni jamstveni servis ako ti dokumenti nisu predočeni ili ako su nepotpuni ili nepouzdani. Ovo Jamstvo neće se primijeniti ako su naziv modela ili serijski broj na uređaju promijenjeni, obrisani, uklonjeni ili na drugi način nečitljivi.

2. Kako biste izgbjegli oštećenje ili gubitak/brisanje uklonjivih memorijskih medija ili pribora, uklonite ih prije predaje vašeg proizvoda jamstvenom servisu.

3. Ovo Jamstvo ne pokriva cijenu transporta i rizike povezane s transportom vašeg proizvoda do ili od tvrtke Sony ili člana ASN-a.

4. Ovo jamstvo ne pokriva:

 1. periodično održavanje i popravak ili zamjenu dijelova uslijed trošenja
 2. potrošne dijelove (komponente za koje se očekuje periodična zamjena tijekom radnog vijeka proizvoda, kao što su nepunjive baterije, toneri s tintom, igle, žarulje, itd.)
 3. oštećenja uslijed uporabe ili uslijed uporabe ili tretiranja proizvoda na način koji se ne može smatrati normalnom osobnom uporabom ili uporabom u domaćinstvu
 4. oštećenja ili izmjene proizvoda kao rezultat:
  1. nepravilne uporabe, uključujući:
  - tretmane koji rezultiraju fizičkim, kozmetičkim ili površinskim oštećenjem ili promjenama proizvoda ili oštećenjem zaslona s tekućim kristalima
  - nepravilno postavljanje ili nepravilnu uporabu proizvoda u normalne svrhe ili u skladu sa Sonyjevim uputama o postavljanju ili uporabi
  - nemogućnost održavanja proizvoda u skladu sa Sonyjevim uputama o pravilnom održavanju
  - postavljanje ili uporabu proizvoda na način koji nije u skladu s tehničkim ili sigurnosnim zakonima ili standardima u zemlji u kojoj je proizvod postavljen ili u kojoj se koristi.

  2. zaraze virusom ili uporabe proizvoda sa softverom koji nije isporučen uz proizvod ili nepravilno instaliranim softverom

  3. stanja ili nepravilnosti u sustavima s kojima se proizvod koristi, osim drugih Sony proizvoda koji su dizajnirani za uporabu s ovim proizvodom

  4. uporabe proizvoda s priborom, perifernim uređajima i drugim proizvodima čiju vrstu, stanje i standard nije odobrila tvrtka Sony.

  5. popravka ili pokušaja popravka od strana koje nisu Sony ili član ASN-a.

  6. podešavanja ili adaptacija bez prethodnog pismenog pristanka tvrtke Sony, uključujući:
  - nadogradnju proizvoda izvan tehničkih specifikacija ili značajki opisanih u uputama za uporabu, ili
  - preinake proizvoda kako bi bio usklađen s nacionalnim ili lokalnim tehničkim ili sigurnosnim standardnima u zemljama za koje proizvod nije posebno dizajniran i proizveden.

  7. nemara

  8. . nesreća, vatre, tekućina, kemikalija, drugih tvari, poplave, vibracija, prekomjerne topline, nepravilne ventilacije, izboja napona, prekomjernog ili netočnog napajanja ili ulaznog napona, zračenja, elektrostatičkih izboja uključujući munje te drugih vanjskih faktora i udaraca.


5. Ovo jamstvo pokriva samo hardverske komponente proizvoda. Ne pokriva softver (bilo softver tvrtke Sony ili drugih proizvođača) za koji je pružen ili se primjenjuje licencni ugovor za krajnjeg korisnika ili odvojene jamstvene izjave ili isključenja.

Isključenja i ograničenja

Osim kako je navedeno iznad, Sony ne pruža nikakva jamstva (izričita, implicirana, zakonska ili druga) vezana za kvalitetu, učinkovitosti, točnost, pouzdanost, prikladnost za određenu svrhu ili druge značajke proizvoda ili pripadajućeg softvera.

Ako ovo isključenje nije dozvoljeno ili nije u potpunosti dozvoljeno važećim zakonom, Sony isključuje ili ograničava svoje Jamstvo samo do maksimalnog opsega dozvoljenog važećim zakonom. Svako jamstvo koje se ne može u potpunosti isključiti ograničit će se (do mjere do koje se dozvoljeno važećim zakonom) to trajanja ovog Jamstva.

Sonyjeva jedina obveza prema ovom Jamstvu je popravak ili zamjena proizvoda podložno odredbama i uvjetima ovog Jamstva.

Sony nije odgovoran za nikakve gubitke ili štete povezane s proizvodima, servisom, ovim Jamstvom ili nešto drugo, uključujući - ekonomske ili nematerijalne gubitke - cijenu koja je plaćena za proizvod - gubitak profita, prihoda, podataka, uživanje ili uporabu proizvoda ili bilo kojih povezanih proizvoda - neizravnu, slučajnu ili posljedičnu štetu ili gubitak.

To se primjenjuje bez obzira jesu li gubitak ili šteta povezani s: narušenim radom ili nemogućnošću rada proizvoda ili povezanih proizvoda uslijed neispravnosti ili nedostupnosti kada se proizvod nalazi kod tvrtke Sony ili člana ASN-a, što je uzrokovalo vrijeme prestanka rada, gubitak korisničkog vremena ili oštećenje povezanih proizvoda ili gubitak softverskih programa ili uklonjivih memorijskih medija ili zaraza virusom i drugih uzroka.

To se primjenjuje na gubitak i štete pod bilo kojom pravnom teorijom, uključujući nemar i druge delikte, kršenje ugovora, izričita ili implicirana jamstva i strogu odgovornost (čak i ako je Sony ili član ASN-a bio savjetovan o mogućnosti takve štete).

Na mjestima na kojima važeći zakon brani ili ograničava ovakva odricanja od odgovornosti, Sony isključuje ili ograničava svoju odgovornost samo do maksimalnog opsega dozvoljenog važećim zakonom.

Primjerice, neke zemlje brane isključenje ili ograničavanje odgovornosti za štete uslijed nemara, namjernog kršenja pravila, prevare i sličnih djelovanja.

Sonyjeva odšteta prema ovom jamstvu ni u kojem slučaju neće prekoračivati cijenu plaćenu za proizvod, ali ako važeći zakon dozvoljava samo više ograničenje odštete, primjenjuje se više ograničenje.

Vaša zakonska prava su zadržana

Potrošači imaju zakonska (ustavna) prava prema važećim nacionalnim zakonima o prodaji potrošačkih proizvoda. Ovo jamstvo ne utječe na vaša zakonska prava kao ni na prava koja se ne mogu isključiti ili ograničiti, ni na prava osobe od koje ste kupili proizvod. Provjerite koja prava su vam dodijeljena na vlastitu inicijativu.

Preuzmite jamstvene uvjete u PDF formatu

Sonyjevo jamstvo za područje Republike Hrvatske

POTROŠAČKA ELEKTRONIKA

Poštovani korisniče !
Zahvaljujemo vam na kupnji SONY proizvoda i nadamo se da ćete biti zadovoljni odabirom. Ako u jamstvenom periodu bude potreban popravak proizvoda, molimo vas da se savjetujete s prodavačem koji vam je prodao proizvod, službom za podršku korisnicima ili sa Sonyjevim ovlaštenim servisnim centrom.

MOLIMO VAS DA PRIJE UPOTREBE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITATE UPUTE.

JAMSTVO

 1. SONY kao davatelj jamstva, jamči da će proizvod SONY raditi bez greške uzrokovane eventualnom lošom izradom i lošim materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi bit će besplatno otklonjeni u ovlaštenom Sonyjevom servisu. SONY na osnovu europskog jamstva osigurava besplatan popravak unutar 12 mjeseci od datuma kupnje. Povrh toga davatelj jamstva na temelju ovog jamstvenog lista pruža dodatno jamstvo na određene proizvode kupljene na području Republike Hrvatske.

 2. JAMSTVENI ROK. Jamstveni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda i traje (uključujući period osiguran europskim jamstvom):
  2 godine za TV, HiFi, digitalne kamere i fotoaparate, DVD i Blu-ray uređaje i kućna kina. 5 godina za Memory Stick Pro, 10 godina za Memory Stick Pro High speed memorijske kartice, 12 mjeseci za ostale proizvode

 3. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana bit će zamijenjen novim.

 4. Jamstvo se produljuje za vrijeme trajanja popravka.

 5. Na upit kupca, prodajno mjesto ili ovlašteni servisni centar organizirat će preuzimanje proizvoda na popravak te vraćanje po popravku.

 6. Jamstvo definirano ovim jamstvenim listom se priznaje uz predočenje original računa i ovog jamstvenog lista koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržavati ime i prezime i adresu kupca, mjesto i datum prodaje, broj računa, te pečat i potpis prodavatelja. Račun mora biti jasan i citljiv te mora sadržavati naziv modela, datum kuplje i naziv prodavatelja.

 7. Jamstvo ne obuhvaća: redovnu provjeru, održavanje i popravke ili zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. Prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koje nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predočena suglasnost SONY-a.

 8. Jamstvo definirano ovim jamstvenim listom se ne priznaje u slijedećim slučajevima: ako kupac ne predoči ispravan račun i jamstveni list; ako je serijski broj proizvoda preinačen ili uklonjen; ako se kupac nije pridržavao SONY uputa o korištenju proizvoda; ako je proizvod otvaran, prepravljen ili popravljan od neovlaštene osobe; ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su udar groma, strujni udari u električnoj mreži, elementarne nepogode i sl. ; ako su kvarovi nastali oštećivanjem, nepravilnim transportiranjem ili korištenjem neadekvatne ambalaže; ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod priključen.

 9. Ovo jamstvo ne mijenja potrošačka prava u odnosu na prodavača važeća u državi kupnje.

 10. Za ovaj proizvod osigurano je servisno održavanje u trajanju od 5 godina od datuma kupnje.

Preuzmite jamstvene uvjete u PDF formatu